De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 10.000 euro uit te keren.
Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs.

 

Voorwaarde
De voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage uit het fonds van de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is dat de bijdrage ten doel heeft het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied ten behoeve van jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten.

Procedure
Een aanvraag voor uitdeling aan een persoon, een organisatie of een activiteit in de genoemde doelgroep kan door iedereen worden gedaan, onder beschrijving van de activiteit of het tastbare doel dat men wil bereiken (moet in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting). Indien de aanvraag komt van een rechtspersoon, of daarmee gelijk te stellen organisatie, dient tevens de laatste jaarrekening te worden bijgevoegd.
Een aanvraag dient, naast voldoende toelichting, vergezeld te gaan van een gedetailleerde kostenopzet of uitgebreide begroting.
Een aanvraag dient tijdig schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris.
De aanvraag zal door het bestuur worden beoordeeld op het voldoen aan bovengenoemde voorwaarde. Bij het goedkeuren van een aanvraag en het vaststellen van de hoogte van de uitdeling zal rekening worden gehouden met het totaal beschikbaar bedrag voor uitdelingen.
Degenen die in aanmerking komen voor een uitdeling zullen vervolgens door het bestuur worden uitgenodigd voor de betreffende uitdelingsbijeenkomst.

Een eenmaal gegeven bijdrage met omschreven doel kan niet besteed worden aan een ander doel. Er dient dan een nieuwe aanvraag te worden ingediend. De toekenning moet binnen 12 maanden na de uitdeling zijn gerealiseerd en gedeclareerd.
Over een toekenning of afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur zal op verzoek wel een afwijzing of een gedeeltelijke toekenning, voor zover in haar vermogen ligt, beargumenteren.

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 10.000 euro uit te keren. Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs.