De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 10.000 euro uit te keren.
Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs.

De voorwaarde voor het meedingen naar de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs is dat de betrokken persoon of groep van personen (jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten) zich als sporttalent manifesteert.

Financiën

Sinds 21 december 1999 beheert de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap een vermogen van circa € 300.000. De destijds gemaakte afspraak is dat het ingelegde vermogen  in tact moet blijven en dat de revenuen daarvan uitgekeerd worden. Jaarlijks wordt er dan ook circa 10.000 euro uitgekeerd.

Het vermogen van de Stichting zal hopelijk in de toekomst toenemen door het ontvangen van opbrengsten uit erfenissen en/of door giften. Uw gift of legaat werpt daardoor jarenlang zijn vruchten af. Door ontvangsten van deze donaties groeit het vermogen immers en kan er dus via de daardoor hogere renteopbrengst, nog meer jeugd- en jongerenwerk worden ondersteund op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente Houten.

De Stichting heeft de zogenaamde ANBI-status, derhalve zijn giften fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie hierover kan worden gevonden onder www.anbi.nl.

Jaarverslag 2016

Bestuursamenstelling per 1 januari 2016:

Bert van der Weijden namens de Lions, voorzitter; Harrie van Donk namens diaconie Protestantse gemeente Houten, secretaris; Niek Kuster namens RK parochie Paus Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Houten, penningmeester; Jeroen Baars namens International Junior Chamber Kromme Rijn, coördinator Creativiteitsprijs; Marian van der Ven namens de RK parochie Paus Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk, coördinator subsidieverstrekking; Henk van Kooten namens Rotary Houten, site beheerder; Han Jenster namens de Rotary Houten Castellum, coördinator Sportprijs.

De voorbereiding van de uitdeelvergaderingen wordt verzorgd door Marian van der Ven en Harrie van Donk.

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur van de OLVB is in 2016 tweemaal bijeen geweest; op 09 mei vergadering ter voorbereiding van de voorjaarsuitdeling op 28 mei; op 24 oktober vergadering ter voorbereiding van de najaarsuitdeling op 12 november.

Verder was het bestuur van de OLVB op 01 februari 2016 vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Prijs voor sporttalent 2015 door de voorzitter, tijdens het Houtense Sportgala. De prijs werd toegekend aan hockeyer Jan-Thijn Wijnker. Hij ontving een bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. Twee aanmoedigingsprijzen en een bedrag van € 225, = werden gegeven aan de handballer Maarten Pronk en volleyballer Noah van Dam.

In de vergadering van 09 mei wordt het volgende besproken en vastgesteld:

Deze vergadering staat voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter Bert van der Weijden. Miranda van Zijl is aanwezig om kennis temaken met het werk van de OLVB. De bedoeling is dat zij het lid Niek Kuster aan het eind van het jaar zal opvolgen.

De penningmeester komt met een notitie over de financiële toestand van de OLVB. In deze notitie wordt aandacht besteed aan de geringe rente opbrengsten van het uitstaande kapitaal in verband met de zeer lage rentestand. Met de jaarlijkse uitgaven zal in het vermogen eertijds worden verminderd tot onder het beginpeil van het startkapitaal. Dit is een ongewenste situatie. Als oplossingen om dit effect tegen te gaan, denkt het bestuur aan meer activiteiten om naast de renteopbrengsten meer aandacht te vestigen bij de Houtenaren op de mogelijkheid van schenkingen, legaten, etc. Ook wordt gedacht aan andere constructies. De financiële toestand is besproken met de Raad van Toezicht op 24 juni 2016. Tijdens deze bespreking zijn van de zijde van de raad nog verdere suggesties gedaan. Deze zullen nader moeten worden onderzocht.

Voor de uitdeling van de Creativiteitsprijs zijn acht voordrachten gedaan. Hieruit heeft de jury de ontwerper Rense Jansen als winnaar gekozen. Hij kreeg een bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. Hij weet zijn creativiteit te vertalen in meerdere ontwerpen en kunstprojecten.

Er werden twee aanmoedigingsprijzen toegekend aan de schilder/ tekenaar Gjalt Hoekstra en modeontwerpster Laura Slings. Zij kregen een bedrag van respectievelijk € 100, = en € 350, =.

Besloten wordt om de Prijs voor Sporttalent 2016 weer uit te delen tijdens het in februari 2017 te houden Sportgala.

Voor de voorjaarsuitdeling zijn 13 aanvragen ingediend. Hiervan worden er 6 gehonoreerd. De Stichting Present wordt gehonoreerd met een prijs in zes tranches van € 500, =, te verstrekken in drie jaar. De zesde en laatste tranche wordt uitgekeerd.

Het totaal van de uit te keren bijdragen bedraagt € 2.415,35

In de vergadering van 24 oktober wordt het volgende besproken en vastgesteld:

Mevrouw Miranda van Zijl wordt per 01 januari 2017 benoemd als nieuw bestuurslid. Zij volgt de heer Niek Kuster op als vertegenwoordiger van de RK parochie Paus Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Houten. De heer Kuster zal nog even aanblijven als bestuurslid/penningmeester tot er in 2017 een beoogde nieuwe penningmeester zal aantreden als opvolger van de heer Bert van der Weijden. Miranda zal de taken van de heer Han Jenster overnemen.

Naar aanleiding van het verslag van het overleg met de Raad van Toezicht over de financiële situatie wordt een discussie gevoerd over de haalbaarheid van de in het verslag staande suggesties ter verbetering van de situatie. Aan de effectiviteit van sommige suggesties wordt door de bestuursleden getwijfeld. Er zal verder over deze zaak moeten worden nagedacht en besloten.

Afgesproken wordt om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Het ontwerp voor een nieuw, eigentijds ontworpen logo van de OLVB wordt goedgekeurd. Het logo zal worden ingevoerd.

Voor de najaarsuitdeling zijn negen nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan worden er vijf gehonoreerd. Aan de Stichting Shine is een totaalbedrag van € 3.000, = toegekend, te verdelen in zes tranches over drie jaar. De eerste tranche zal in deze najaarsuitdeling worden uitgekeerd.

Het totaal aan bijdragen voor deze najaarsuitdeling bedraagt € 2.150, =

De voorjaarsuitdeling:

De winnaars van de subsidies waren:

 1. Beach Tennis voor het aanschaffen van een nieuw centre court ( € 365,35)
 2. Speel-o-theek De Drie Beertjes voor het kopen van buitenspeelgoed ( € 250, =)
 3. Stichting Kinderactiviteiten Houten voor de aanschaf van een limonadetap ( € 200, =)
 4. Bibliotheek Lek & IJssel voor de aankoop van taalspellen ( € 500, =)
 5. De Houtense Skate- en Schaatsvereniging (HSSV) voor de aanschaf van twee paar inline-skates (€ 300, =)
 6. Het team “Kerst in Houten” als bijdrage voor de aankoop van twintig kostuums ( € 300, =)
 7. Stichting Present de zesde tranche ( € 500, =)

De najaarsuitdeling:

De volgende subsidies werden uitgedeeld:

 1. Stichting Profilazorg Houten voor de aankoop van Lego en Knexx ( € 300, =)
 2. Het team Sturkenboom voor de aanschaf van cadeautjes voor het sinterklaasfeest in Schalkwijk ( € 400, =)
 3. Tennisster Britt du Pree voor tenniskleding ( € 250, =)
 4. Meisjesvoetbalteam van voetbalvereniging ’t Goy voor het eten drinken tijdens een internationaal voetbaltoernooi ( € 400, =)
 5. Soos Casefina uit Schalkwijk voor de aanschaf van sfeervolle verlichting ( € 300, =)
 6. Stichting Shine de eerste tranche van € 500, =

 

Vastgesteld :          Houten,   08 mei 2017

 

 

 

Bert van der Weijden, voorzitter                                                             Harrie van Donk, secretaris

 

Publicatiestukken 2016
van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
te Houten
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

30161671

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten

INHOUDSOPGAVE

Pagina  2
BESTUURSVERSLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pagina

 

Bestuursverslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2

Balans per 31 december 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4

Staat van baten en lasten over 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6

Toelichting op de balans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7

Toelichting op de staat van baten en lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8

 

 

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
BESTUURSVERSLAG

Jaarverslag 2016

Bestuursamenstelling per 1 januari 2016: Bert van der Weijden namens de Lions, voorzitter; Harrie van Donk namens diaconie Protestantse gemeente Houten, secretaris; Niek Kuster namens RK parochie Paus Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Houten, penningmeester; Jeroen Baars namens International Junior Chamber Kromme Rijn, coördinator Creativiteitsprijs; Marian van der Ven namens de RK parochie Paus Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk, coördinator subsidieverstrekking; Henk van Kooten namens Rotary Houten, site beheerder; Han Jenster namens de Rotary Houten Castellum, coördinator Sportprijs. De voorbereiding van de uitdeelvergaderingen wordt verzorgd door Marian van der Ven en Harrie van Donk.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur van de OLVB is in 2016 tweemaal bijeen geweest; op 09 mei vergadering ter voorbereiding van de voorjaarsuitdeling op 28 mei; op 24 oktober vergadering ter voorbereiding van de najaarsuitdeling op 12 november. Verder was het bestuur van de OLVB op 01 februari 2016 vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Prijs voor sporttalent 2015 door de voorzitter, tijdens het Houtense Sportgala. De prijs werd toegekend aan hockeyer Jan-Thijn Wijnker. Hij ontving een bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. Twee aanmoedigingsprijzen en een bedrag van € 225, = werden gegeven aan de handballer Maarten Pronk en volleyballer Noah van Dam.

In de vergadering van 09 mei wordt het volgende besproken en vastgesteld: Deze vergadering staat voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter Bert van der Weijden. Miranda van Zijl is aanwezig om kennis temaken met het werk van de OLVB. De bedoeling is dat zij het lid Niek Kuster aan het eind van het jaar zal opvolgen. De penningmeester komt met een notitie over de financiële toestand van de OLVB. In deze notitie wordt aandacht besteed aan de geringe rente opbrengsten van het uitstaande kapitaal in verband met de zeer lage rentestand. Met de jaarlijkse uitgaven zal in het vermogen eertijds worden verminderd tot onder het beginpeil van het startkapitaal. Dit is een ongewenste situatie. Als oplossingen om dit effect tegen te gaan, denkt het bestuur aan meer activiteiten om naast de renteopbrengsten meer aandacht te vestigen bij de Houtenaren op de mogelijkheid van schenkingen, legaten, etc. Ook wordt gedacht aan andere constructies. De financiële toestand is besproken met de Raad van Toezicht op 24 juni 2016. Tijdens deze bespreking zijn van de zijde van de raad nog verdere suggesties gedaan. Deze zullen nader moeten worden onderzocht.

Voor de uitdeling van de Creativiteitsprijs zijn acht voordrachten gedaan. Hieruit heeft de jury de ontwerper Rense Jansen als winnaar gekozen. Hij kreeg een bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. Hij weet zijn creativiteit te vertalen in meerdere ontwerpen en kunstprojecten. Er werden twee aanmoedigingsprijzen toegekend aan de schilder/ tekenaar Gjalt Hoekstra en modeontwerpster Laura Slings. Zij kregen een bedrag van respectievelijk € 100, = en € 350, =. Besloten wordt om de Prijs voor Sporttalent 2016 weer uit te delen tijdens het in februari 2017 te houden Sportgala. Voor de voorjaarsuitdeling zijn 13 aanvragen ingediend. Hiervan worden er 6 gehonoreerd. De Stichting Present wordt gehonoreerd met een prijs in zes tranches van € 500, =, te verstrekken in drie jaar. De zesde en laatste tranche wordt uitgekeerd.
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
3
Het totaal van de uit te keren bijdragen bedraagt € 2.415,35

In de vergadering van 24 oktober wordt het volgende besproken en vastgesteld: Mevrouw Miranda van Zijl wordt per 01 januari 2017 benoemd als nieuw bestuurslid. Zij volgt de heer Niek Kuster op als vertegenwoordiger van de RK parochie Paus Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Houten.

De heer Kuster zal nog even aanblijven als bestuurslid/penningmeester tot er in 2017 een beoogde nieuwe penningmeester zal aantreden als opvolger van de heer Bert van der Weijden. Miranda zal de taken van de heer Han Jenster overnemen.

Naar aanleiding van het verslag van het overleg met de Raad van Toezicht over de financiële situatie wordt een discussie gevoerd over de haalbaarheid van de in het verslag staande suggesties ter verbetering van de situatie. Aan de effectiviteit van sommige suggesties wordt door de bestuursleden getwijfeld. Er zal verder over deze zaak moeten worden nagedacht en besloten. Afgesproken wordt om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Het ontwerp voor een nieuw, eigentijds ontworpen logo van de OLVB wordt goedgekeurd. Het logo zal worden ingevoerd. Voor de najaarsuitdeling zijn negen nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan worden er vijf gehonoreerd. Aan de Stichting Shine is een totaalbedrag van € 3.000, = toegekend, te verdelen in zes tranches over drie jaar. De eerste tranche zal in deze najaarsuitdeling worden uitgekeerd.

Het totaal aan bijdragen voor deze najaarsuitdeling bedraagt € 2.150, =

De voorjaarsuitdeling: De winnaars van de subsidies waren: 1. Beach Tennis voor het aanschaffen van een nieuw centre court ( € 365,35) 2. Speel-o-theek De Drie Beertjes voor het kopen van buitenspeelgoed ( € 250, =) 3. Stichting Kinderactiviteiten Houten voor de aanschaf van een limonadetap ( € 200, =) 4. Bibliotheek Lek & IJssel voor de aankoop van taalspellen ( € 500, =) 5. De Houtense Skate- en Schaatsvereniging (HSSV) voor de aanschaf van twee paar inline-skates (€ 300, =) 6. Het team “Kerst in Houten” als bijdrage voor de aankoop van twintig kostuums ( € 300, =) 7. Stichting Present de zesde tranche ( € 500, =)

De najaarsuitdeling: De volgende subsidies werden uitgedeeld: 1. Stichting Profilazorg Houten voor de aankoop van Lego en Knexx ( € 300, =) 2. Het team Sturkenboom voor de aanschaf van cadeautjes voor het sinterklaasfeest in Schalkwijk ( € 400, =) 3. Tennisster Britt du Pree voor tenniskleding ( € 250, =) 4. Meisjesvoetbalteam van voetbalvereniging ’t Goy voor het eten drinken tijdens een internationaal voetbaltoernooi ( € 400, =) 5. Soos Casefina uit Schalkwijk voor de aanschaf van sfeervolle verlichting ( € 300, =) 6. Stichting Shine de eerste tranche van € 500, = Vastgesteld : Houten, 08 mei 2017

Bert van der Weijden, voorzitter Harrie van Donk, secretaris

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
4

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2016 31-12-2015

€ € ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 1.170
1.905
Liquide middelen 298.897
311.210
Som der vlottende activa 300.067
313.115
Totaal activa 300.067
313.115

PASSIVA Stichtingsvermogen Bestemmingsreserves 1.401
1.401
Stichtingskapitaal 295.813
304.478
297.214
305.879
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 2.853
7.236
Totaal passiva 300.067
313.115

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
5

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016

2015

€ € Baten Giften 250
250
250
250
Lasten Uitdelingen 5.957
7.498
Overige bedrijfskosten 3.962
3.530
Som der bedrijfslasten 9.919
11.028

Bedrijfsresultaat -9.669
-10.778

Rente Rabobank 1.004
4.224
Netto resultaat -8.665
-6.554

Resultaatbestemming Stichtingskapitaal -8.665
-6.554

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
6
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is feitelijk en statutair gevestigd op Witmos 31, 3994 LH te Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30161671.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon De activiteiten van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap, statutair gevestigd te Houten bestaan voornamelijk uit het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Houten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in €. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Som der kosten

Uitdelingen De uitdelingen betreffen de door de stichting toegewezen uitkeringen en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
7
TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2016 31-12-2015
€ € Overige vorderingen Te vorderen rente 1.170
1.905

31-12-2016 31-12-2015
€ € Liquide middelen Rabobank 298.897
311.210

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves
Stichtingskapi taal
Totaal
€ € € Stand per 1 januari 2016 1.401 304.478 305.879
Uit resultaatverdeling – -8.665 -8.665
Stand per 31 december 2016 1.401 295.813 297.214

31-12-2016 31-12-2015
€ € Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten 1.500
1.900
Reeds toegewezen nog uit te keren uitdelingen 1.353
5.336
2.853
7.236

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten
8
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016 2015
€ € Uitdelingen Uitdelingen 5.957
7.498

2016 2015
€ € Uitdelingen Uitdelingen boekjaar 6.215
7.498
Vervallen toewijzingen -258

5.957
7.498

2016 2015
€ € Overige bedrijfskosten Algemene kosten 3.962
3.530

2016 2015
€ € Rente Rabobank Ontvangen depositorente –
2.493
Ontvangen bankrente 1.004
1.731
1.004
4.224